ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA

Secretari

 • Antoni Tomàs Gelabert

Interventora

 • Maria del Mar Gual Bigas

Informació i padró

 • Blanca Mas Pujol
 • Joan Morey Giménez

Comptabilitat, impostos i personal

 • Antoni Balle Conti
 • Margalida Quetglas Palou
 • Miquel Ballester Ferrer

Urbanisme i Comerç

 • Francisca Bestard Suau
 • Rafel Pisà Ordines
 • Neus Borràs Colom
 • Joan Josep Torrens Torrens (arquitecte tècnic)
 • Miquel Coll Crespí  (enginyer)

Assessoria jurídica

 • Josep Noguera Coll

Oficina policia

 • Francisca Cifre Carrera

Policia municipal

 • Jaume Mestre Sureda (Cap de policia)

Jutjat de Pau-Registre Civil

 • Margalida Jaume Adrover (Jutgessa de Pau)

Source URL: https://ajbunyola.net/organitzacio-administrativa-i-tecnica