ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA

Secretari

Antoni Tomàs Gelabert

Interventora

Maria del Mar Gual Bigas

Informació i padró

Blanca Mas Pujol

Joan Morey Giménez

Comptabilitat, impostos i personal

Antoni Balle Conti

Margalida Quetglas Palou

Miquel Ballester Ferrer

Urbanisme i Comerç

Francisca Bestard Suau

Rafel Pisà Ordines

Neus Borràs Colom

Joan Josep Torrens Torrens (arquitecte tècnic)

Miquel Coll Crespí  (enginyer)

Assessoria jurídica

Josep Noguera Coll

Oficina policia

Francisca Cifre Carrera

Policia municipal

Jaume Mestre Sureda (Cap de policia)

Jutjat de Pau-Registre Civil

Margalida Jaume Adrover (Jutgessa de Pau)


Source URL: https://ajbunyola.net/organitzacio-administrativa-i-tecnica