Junta de Govern

La Junta de Govern: administració i presa de decisions

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament presidit pel batle i integrat pels regidors designats per aquell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest. Existeix de ple dret en municipis amb més de 5.000 habitants. Es reunirà com a mínim cada 15 dies hàbils.

Podeu consultar aquí les odres del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les actes del dia dels Plens Municipals


Source URL: https://ajbunyola.net/junta-de-govern