Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament presidit pel Batle i integrat pels regidors designats per ell, amb un número no superior a un terç del número legal de membres de la Corporació. En el cas de Bunyola, són cinc els integrants. 

La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest. Existeix de ple dret en municipis amb més de 5.000 habitants, com és el cas de Bunyola.

Segons l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), les competències de la Junta de Govern Local són les següents:

a) L'aprovació dels projectes d'ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves comissions.

b) L'aprovació del projecte de pressupost.

c) L'aprovació dels projectes d'instruments d'ordenació urbanística l'aprovació definitiva de la qual o provisional correspongui al Ple.

d) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

e) La concessió de qualsevol tipus de llicència, tret que la legislació sectorial l'atribueixi expressament a un altre òrgan.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple, i la gestió del personal.

g) Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d'acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l'oferta d'ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de treball, el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l'Ajuntament, sense perjudici del que es disposa en l'article 99 d'aquesta llei, l'acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan. 

La composició dels tribunals d'oposicions serà predominantment tècnica, havent de posseir tots els seus membres un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés a les places convocades. El seu president podrà ser nomenat entre els membres de la Corporació o entre el personal al servei de les Administracions públiques.

h) El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de l'Administració municipal, sense perjudici del que es disposa en la disposició addicional octava per als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

i) L'exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva competència.

j) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes.

k) Exercir la potestat sancionadora tret que per llei estigui atribuïda a un altre òrgan.

l) Designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració dels ens, fundacions o societats, sigui el que sigui la seva naturalesa, en els quals l'Ajuntament sigui partícip.

m) Les altres que li corresponguin, d'acord amb les disposicions legals vigents.


MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

President Sr. D. Juan Antonio Riera Llabrés (Partit Popular)

Sra. Dona Maria Antònia Serralta Cunill (Partit Popular)

Sr. D. Joan Tomàs Baos Estrany

Sr. D. Miquel Ballester Ferrer

Sra. Dona Maria Victoria Muñoz Durán


Podeu consultar aquí les ordres del dia de les Juntes de Govern.

Podeu consultar aquí les actes del dia de les Juntes de Govern.