Resolució Tribunal Plaça TAG Bunyola: Puntuació Mèrits

24-Març-2021
El Tribunal del procès selectiu per a la plaça amb caràcter interí de TAG de l'Ajuntament de Bunyola, publica a dia 23 de març de 2021 el llistat de la puntuació dels mèrits rebuts de tots els aspirants que superaren la prova del 27 de febrer.

Per altre banda, publica també, la llista definitiva de puntuació amb el sumatori de puntuacions de la prova i els mèrits presentats.

En conseqüència  des de la publicació d'aquesta resolució s'obren tres dies hàbils per formular reclamacions o esmenes.

En cas que no hi hagi reclamacions s'entendrà que la llista del annex II és definitiva.