Ple Municipal

El Ple: òrgan de control i màxima representació de la ciutadania

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal i està integrat pels regidors electes i presidit pel batle. Entre les seves funcions es troba el control i fiscalització dels òrgans de govern; l’aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals; els acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris; l’aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari; la regulació dels òrgans representatius i participatius; l’aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, així com retribucions complementàries dels funcionaris i nombre i règim del personal eventual; l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic; l’aprovació de projectes d’obres i serveis, i la votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislació electoral.

El Plenari municipal de Bunyola està format per 13 regidors que surten escollits a les urnes en les eleccions municipals. Els plens ordinaris de Bunyola es celebren el segon dimecres de cada mes, a partir de les 20h. L'assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir. El lloc de celebració és la Sala de Plens, ubicada a l'edifici de l'Ajuntament Sa Plaça, nº4 de Bunyola.

Podeu consultar aquí les odres del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les actes del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les notícies dels Plens Municipals