Ple Municipal

EL PLE: ÒRGAN DE CONTROL I MÀXIMA REPRESENTACIÓ DE LA CIUTADANIA

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal i està integrat pels regidors electes i presidit pel batle. 

Entre les seves funcions es troba el control i fiscalització dels òrgans de govern; l’aprovació i modificació d'ordenances i reglaments municipals; els acords sobre l'alteració del terme municipal i símbols identitaris; l'aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari; la regulació dels òrgans representatius i participatius; l'aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, així com retribucions complementàries dels funcionaris i nombre i règim del personal eventual; l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic; l'aprovació de projectes d’obres i serveis, i la votació de la moció de censura al Batle i la qüestió de confiança, segons la legislació electoral.

El Plenari municipal de Bunyola està format pels 13 regidors que han sortit escollits a les urnes en les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 

Els plens ordinaris de Bunyola aquesta legislatura 2023/2027 es celebraràn cada 2 mesos, el gener, març, maig, juliol, setembre i novembre,  els dijous següent a la celebració de la Comissió Informativa Permanent General i Especial de Comptes ordinària del mes, a les 19.00 hores. Si fos festiu, es celebraria el dijous hàbil immediat següent.

L'assistència és lliure i oberta a totes les persones que hi vulguin assistir. 

El lloc de celebració és la Sala de Plens, ubicada a l'edifici de l'Ajuntament Sa Plaça, nº4 de Bunyola.

Podeu consultar aquí les ordres del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les actes del dia dels Plens Municipals

Podeu consultar aquí les notícies dels Plens Municipals

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Es constitueix una Comissió Informativa de caràcter Permanent denominada Comissió Informativa General i Especial de Comptes, l'objecte del qual serà l'estudi, informe i consulta en relació al següents assumptes: 

* Actuació de les àrees d'actuació política. 

* Comptes, pressupostàries i extrapressupostàries, que hagi d'aprovar el Ple de la Corporació . 

La Comissió Informativa General i Especial de Comptes estarà integrada per la totalitat dels membres dels distints grups polítics representants a la Corporació.

El President: Batle o Regidor/ra en qui delegui. 

Secretari: Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

La Comissió Informativa Permanent Comissió Informativa General i Especial de Comptes ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat bimensual, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, el primer divendres de mes a les 8.00 hores. Si fos festiu, es celebraria el divendres hàbil immediat següent. 

L'assistència és restringida als Regidors de la Corporació.