Servei d'assistència tècnica, assessorament i elaboració d'informes expedients de llicències d'activitats

24-Abril-2023

Objecte: Prestació d'assistència tècnica, assessorament i elaboració d'informes versaran principalment sobre els expedients de llicències d'activitats a l'empara de la legislació sectorial ((ambiental, recreatives, comercial, innòcues, autoprotecció, etc.) que es tramiten a l'Ajuntament.

Les funcions específiques són:
- Assessorar la Corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de l'organització i els seus recursos.
- Realització d'informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats econòmiques al municipi, dels controls inicials, periòdics o d'ofici en expedientes disciplinaris i per ampliacions, reduccions, canvies, modificacions introduïdes o activitats legalitzades.
- Elaborar estudis, informes tècnics i memòries valorades de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.  

Dedicació:
- 25h/mes. Les hores es distribuiran entre un dematí i un horabaixa a la setmana de manera proporcionada.

Durada del contracte: 8 mesos (maig 2023 - desembre 2023)

Preu del contracte: Import de licitació: 10.800 € (IVA exclòs) (1.350 € mes IVA exclòs)

Data límit presentació ofertes: 28/04/2023 14:00

Departament: Urbanisme i activitats

Telèfon de contacte: 971613007

Correu electrònic de contacte: batlia@ajbunyola.net

Estat: Adjudicat

Empresa:  ESTUDI URBENIA SL (CIF B57422016)

Import adjudicat:  9.600 € (IVA Exclòs)